Au 1g: 59,08 €
Ag 1g: 0,71 €

Zlato 1g: 59,08 € | Srebro 1g: 0,71 € | Platina 1g: 30,07 € | Zadnja promjena: 01.06.2023. 04:49:00

+385 1 3322 106 prodaja@croatianmint.hr
12.05.2023.
NATJEČAJ za člana uprave (direktora društva)

Hrvatska kovnica novca d.o.o., Sveta Nedelja, Svetonedeljska cesta 2, osnovana je 26. travnja 1993. pod nazivom Hrvatski novčarski zavod d.o.o.
Osnivač je Hrvatske kovnice novca d.o.o. Hrvatska narodna banka, koja drži 100% udjela u temeljnom kapitalu.
Osnovna je djelatnost Hrvatske kovnice novca proizvodnja kovanog novca.

NATJEČAJ za člana uprave (direktora društva)

Član uprave (direktor društva) odgovoran je za strateško upravljanje društvom, razvoj poslovnih planova i ciljeva, praćenje financijskih rezultata i usklađenost s propisima i standardima. Član uprave (direktor društva) također predstavlja društvo pred klijentima, partnerima, medijima i javnošću.

Kandidat za člana uprave (direktora društva) mora ispunjavati  sljedeće uvjete:

 • visoka stručna sprema (završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, završen diplomski stručni specijalistički studij, završen VSS – stupanj VII/l)
 • višegodišnje radno iskustvo s traženom razinom kvalifikacije, od čega najmanje pet godina na rukovodećim poslovima
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99, 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i 18/23.):
  • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i da nije uvedena međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi
  • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz članka 239. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima
  • da protiv kandidata nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana
  • da kandidatu nije u drugoj državi zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme zabrane
 • hrvatsko državljanstvo
 • poznavanje poslovnog upravljanja, financija i računovodstva
 • dokazana visoka razina profesionalnosti, poštenja, savjesnosti, integriteta i odgovornosti na prethodnim radnim mjestima.

Vlastoručno potpisanoj prijavi na ovaj natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), kandidati za člana uprave (direktora društva) Hrvatske kovnice novca d.o.o. obvezni su priložiti:

 • životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje prethodno navedenih uvjeta
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, odnosno presliku diplome ovjerenu kod javnog bilježnika
 • potvrdu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima radno iskustvo u odgovarajućem stupnju stručne spreme
 • dokaz iz kojeg je razvidno da je na rukovodećim položajima dosad imao najmanje pet godina iskustva (izvadak iz sudskog registra, preslika ugovora o radu, preslika rješenja o imenovanju i sl.)
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili ovjerena preslika važeće osobne iskaznice ili  putovnice)
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik udjela od najmanje 25 % temeljnoga kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana podnošenja prijave, a ako kandidat nije imatelj dionica ili vlasnik udjela od najmanje 25 % temeljnoga kapitala, o predmetnoj činjenici obvezan je dostaviti izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Član uprave (direktor društva) Hrvatske kovnice novca d.o.o. imenuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine s mogućnošću obnavljanja mandata.

Prijave na natječaj podnose se do 1. lipnja 2023., poštom preporučeno na adresu:

Hrvatska kovnica novca d.o.o.
Svetonedeljska cesta 2, 10431 Kerestinec, Sveta Nedelja

s naznakom:

„Prijava na natječaj za izbor člana uprave – ne otvarati“.

Dan predaje prijave putem preporučene pošiljke ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Hrvatskoj kovnici novca. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Ocjena radnog iskustva, sposobnosti i iskustva u organiziranju i vođenju poslova, poznavanja financija i računovodstva te engleskog jezika utvrdit će se u razgovoru s pozvanim kandidatima, odnosno na drugi odgovarajući način.

Za kandidata koji, po pozivu, ne pristupi razgovoru, a izostanak ne najavi i ne opravda, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Prije donošenja odluke o imenovanju kandidat može biti pozvan na psihologijsko testiranje, uz obvezu dostave:

 • izjave kandidata ovjerene kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz točke 4) uvjeta ovog natječaja, koja na dan dostave ne smije biti starija od 15 dana
 • uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenoga radnog mjesta.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li u muškom ili ženskom rodu.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Prijavom na natječaj kandidat potvrđuje da je suglasan s prikupljanjem i obradom osobnih podataka navedenih u prijavi na ovaj natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, a u svrhu izbora kandidata. Prikupljene osobne podatke obrađivat će Hrvatska kovnica novca te nadležne stručne službe Hrvatske narodne banke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.

Za sve dodatne informacije slobodno nam se javite na e-adresu ljudskih potencijala: hr@croatianmint.hr.

________________________________________________________________________________________________________________

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju iz privitka.
Privitak: